ෆැක්ටරි වල මේ දේවල් හැදෙන හැටි මෙන්න

114

සිගරැට් අරක්කු කාසි සහ තවත් එදිනෙදා ඔබ බාවිතා කරන බොහොමයක් දේවල් රාශියක්ම කර්මාන්තශාලා වල නිෂ්පාදනය කරන ආකාරයයි මේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here