ජිවන අංකය අනුව ඔබ ගැන හෙළිවන රහස්

235

ඔබේ ජිවන අංකය සොයා ගන්නා ආකාරය

පළමු උදාහරණය

ඔබ උපන්නේ මොනයම් හෝ මාසයක 13 වැනිදා යැයි සිතන්න. එසේ නම් ඔබේ ජිවන අංකය වෙන්නේ අංක 4 යි.
1 + 34

දෙවන උදාහරණය

ඔබ ඉපදුනේ 29 වැනිදා නම්, ඔබේ ජිවන අංකය වෙන්නේ අංක 2 යි.
2 + 911
1 + 12

ජිවන අංක 1

ජිවන අංක 2

ජිවන අංක 3

ජිවන අංක 4

ජිවන අංක 5

ජිවන අංක 6

ජිවන අංක 7

ජිවන අංක 8

ජිවන අංක 9

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here